سرگذشت فردوسی توسی چکامه سرای بزرگ پارسی

اثر سياوش اوستا حسن عباسی   ABBASI Hassan Siyavash AWESTA

برای خواندن بخش نخست سرگذشت فردوسی به پائين همين صفحه برويد1

برای خواندن بخش دوم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد2

برای خواندن دنباله بخش دوم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد  3

برای خواندن بخش سوم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد4

برای خواندن بخش چهارم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد5

برای خواندن بخش پنجم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد6 

 

English    Franšais  پارسی Parsi

بيست و پنجم ارديبهشت ياد روز پيروز پارسی فردوسی بزرگ گرامی باد
مهربان يار گرامی اين روز را همه ساله جشن بگيريد

 

 
آخرين مقاله سرگذشت او
تماس با ما آخرين مقاله
حساب بانکی آريا هفت هزار
عکس با ياران جهانی جوايز و نشانها
عکسهای  جوانی نيايشهای اوستائی
ليست آثار برای سفارش سالنامه ۷۰۲۷ آريايی
گالری فتو تلويزيون مهر
اسلام سياسی کيهان جهانِی
کتابهای جنجالی نامهاي تازي
شهرفرنگ نفوذ انديشه ها
جوايز و نشانها شريعتی دروغ بزرگ
حسن عباسی قلابی منم آن فرح زيبا
  خيام و اين جهان فرسوده
  آئين اوستا
  حافظ رندشيراز
  کتابهای جنجالی
  ديدار در پاريس
 

ترور در پاريس

   
   
   
   
   
   
   
 

 

برای خواندن بخش دوم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد

برای خواندن بخش سوم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد

برای خواندن بخش چهارم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد

برای خواندن بخش پنجم سرگذشت فردوسی اينجا کليک کنيد